Garriga diu que cada any “són més”, però la xifra de catalans que abandonen els estudis “de manera prematura” és la més baixa del segle

El nombre d’alumnes que han deixat d’estudiar abans d’hora s’ha reduït a la meitat des del 2009 i l’última dada disponible, del 2021, és la més baixa de la sèrie temporal, que comença el 2001


Parlament de Catalunya (Sergio Ramos Ladevesa)

Què s’ha dit?

Ignacio Garriga va afirmar que “cada any són més” els joves catalans que abandonen els estudis de manera prematura.

Què en sabem?

Segons les estadístiques del Departament d’Educació, el nombre d’alumnes que han deixat d’estudiar abans d’hora s’ha reduït a la meitat des del 2009 i l’última dada disponible, del 2021, és la més baixa del segle XXI.

El president del grup parlamentari de Vox al Parlament de Catalunya, Ignacio Garriga, va assegurar en el debat de política general que cada any més joves catalans “abandonen els estudis de manera prematura” i els va quantificar en el 15% el 2021 (al minut 1:53:36).

És ENGANYÓS. La xifra que va donar Garriga és correcta, segons les estadístiques que comparteix el Departament d'Educació procedents de l'Enquesta de població activa de l'INE. Tot i això, el nombre d'alumnes que han deixat d'estudiar abans d'hora s'ha reduït a la meitat des del 2009. A més, encara que la taxa d'abandonament escolar prematur va registrar el 2019 el valor més elevat des del 2014, l'última dada disponible, del 2021, és la més baixa de la sèrie temporal, que comença el 2001.

“Cada any són més els catalans que abandonen els estudis de manera prematura a Catalunya, un 15% el 2021”

Ignacio Garriga, Vox

La taxa d'abandonament prematur dels estudis més baixa del segle XXI

El 2021, darrer any amb dades disponibles, es va registrar el percentatge més baix de joves d'entre 18 i 24 anys que havien acabat els estudis de l'ESO, però no van continuar amb cap formació, sigui en cicles d'FP o Batxillerat. Va ser del 14,8%, segons les dades disponibles al Departament d'Educació, a l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) i al Ministeri d'Educació i Formació Professional procedents de l'Enquesta de població activa (EPA) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquesta xifra contrasta amb la del 2020, que era del 17,4%, i amb la del 2019, que arribava al 19%.

Els anys anteriors, les xifres eren encara més elevades: el 2013, per exemple, un 24,7% dels joves havien deixat els seus estudis de manera prematura, el 2010, un 28,9% i el 2004, un 34,1%.

Atenent la progressió dels darrers anys, la taxa d'abandonament escolar prematur s'ha reduït a la meitat des del 2009 i en els darrers cinc anys ha baixat 3,2 punts percentuals.

Hem preguntat al grup parlamentari de Vox sobre les dades a què al·ludia Ignacio Garriga en la seva intervenció, però a l'hora de publicar aquest article no havíem obtingut resposta.

La xifra no està disponible en termes absoluts

La xifra que hem presentat fins ara és el “percentatge de població entre 18 i 24 anys que ha arribat com a màxim a la primera etapa de l'educació secundària respecte al total de població del mateix grup d'edat”. El gabinet de premsa del Departament d'Educació puntualitza que es tracta de “l'alumnat que no ha completat els estudis postobligatoris i només disposa del graduat d'ESO”. Així ho defineix també la Comissió Europea.

Tot i això, no existeix el nombre concret d'alumnes que abandonen els estudis en termes absoluts. El departament de premsa de l'Idescat respon a Verificat que aquest indicador “s'elabora només en format de percentatge, d'acord amb la metodologia estandarditzada d'Eurostat”, l'oficina estadística de la Comissió Europea. Les mateixes fonts assenyalen que la variació de la dada “no depèn només del nombre de persones que han abandonat prematurament els estudis, sinó també de l'evolució del denominador”.

A la mateixa línia, els gabinets de premsa del Ministeri d'Educació i Formació Professional i del Departament d'Educació confirmen a Verificat que no hi ha xifres en termes absoluts. La conselleria afegeix que “no disposa de cap altra estadística en aquest sentit”. La dada d'abandonament escolar prematur del 2022 es publicarà a inicis de l'any que ve, amb la difusió de l'EPA del quart trimestre d'aquest any, com va passar amb la xifra del 2021.

Canvi de tendència en comparació amb la mitjana estatal

Si ens fixem en la comparació entre l'abandonament escolar prematur a Catalunya i a la resta de l'Estat, els darrers tres anys la tendència s'ha invertit. Entre el 2015 i el 2018, l'abandonament primerenc dels estudis era inferior a Catalunya que al conjunt d'Espanya. A partir del 2019, les xifres s'han capgirat i, en els darrers tres anys, hi ha menys estudiants que deixen els estudis abans d'hora a la mitjana d'Espanya que a Catalunya, tornant a la situació que es va donar el 2013 i el 2014.