És fals que la llei d’estrangeria prohibeixi “empadronar immigrants que estan en situació irregular”

La legislació vigent estableix que totes les persones que visquin a l’Estat espanyol estan obligades a inscriure’s al padró del municipi on resideixin habitualment, independentment del seu origen i de la seva situació administrativa


Què s’ha dit?

Sílvia Orriols ha afirmat que “la llei d’estrangeria diu molt clarament que no es poden empadronar immigrants que estan en situació irregular”.

Què en sabem?

La llei d’estrangeria no prohibeix l’empadronament de les persones migrants en situació administrativa irregular i, de fet, la legislació vigent estableix que totes les persones que visquin a l’Estat espanyol estan obligades a inscriure’s al padró del municipi on resideixin habitualment.

Sílvia Orriols, nova alcaldessa de Ripoll pel partit Aliança Catalana, va afirmar a una entrevista al programa El Fax de 8tv que “la llei d'estrangeria diu molt clarament que no es poden empadronar immigrants que estan en situació irregular” (al minut 2:35:05). 

És FALS. La llei d’estrangeria estableix que “els Ajuntaments incorporaran al padró els estrangers que tinguin el domicili habitual al municipi” i, de fet, la llei d'igualtat de tracte i no-discriminació del Parlament de Catalunya deixa clar que les administracions públiques han de vetllar perquè “les condicions municipals per a l’empadronament no comportin cap discriminació per a les persones migrants en situació administrativa irregular”. 

“La llei d'estrangeria diu molt clarament que no es poden empadronar immigrants que estan en situació irregular”

Sílvia Orriols, alcaldessa de Ripoll

La legislació vigent estableix que totes les persones que visquin a l’Estat espanyol estan obligades a inscriure's al padró del municipi on resideixin habitualment, independentment del seu origen i de la seva situació administrativa. Així consta a l’article 15 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i a l’article 54 del Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals

L’article 6 de la llei d’estrangeria deixa clar que “els Ajuntaments incorporaran al padró els estrangers que tinguin el domicili habitual al municipi” i, de fet, l’article 11 de la llei d'igualtat de tracte i no-discriminació del Parlament de Catalunya assenyala que “les administracions públiques han de vetllar perquè les condicions municipals per a l’empadronament no comportin cap discriminació per a les persones migrants en situació administrativa irregular o per a altres col·lectius vulnerables”. Així ho detalla a Verificat el jurista i investigador de l'Observatori de Dret Públic IDP Barcelona Genís Vives Cantero

Els “estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent”, això sí, hauran de renovar la seva inscripció al padró municipal cada dos anys com a mètode per assegurar-se que hi continuen vivint, d’acord amb l’article 16 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.

En ser repreguntada per aquesta qüestió, Orriols va assegurar que “la llei d'estrangeria al seu article 25 textualitza que, si un immigrant està en situació irregular, no ha de ser empadronat a l'ajuntament perquè s'està incomplint la llei” (al minut 2:48:33). Tanmateix, aquest article engloba els “requisits per a l'entrada al territori espanyol”, però no aborda la qüestió del padró municipal. A més, com hem explicat, tothom té l’obligació d’empadronar-se amb independència de la seva situació administrativa.