L’alumnat musulmà pot no assistir a classe durant alguna festivitat com la fi del Ramadà, però no està exempt d’assistir-hi durant tot el mes

Què s’ha dit? Que les escoles obliguen a alumnes no musulmans a fer dejuni i …

Què s’ha dit?

Que les escoles obliguen a alumnes no musulmans a fer dejuni i que els musulmans estan exempts d’anar a classe durant el Ramadà.

Què en sabem?

Els alumnes musulmans estan dispensats de l’assistència a classe durant festivitats religioses, com la fi del Ramadà, però no durant tot el mes. Les escoles no obliguen als alumnes no musulmans a fer dejuni.

Coneix la nostra metodologia

Un missatge viral afirma que els alumnes musulmans queden “dispensats d’assistir a classe i fer exàmens durant el Ramadà”, que va començar el 10 de març, i un altre que “diferents escoles obliguen a nens no musulmans a practicar el dejuni” característic d’aquesta celebració de l’Islam.

Tot i que aquestes desinformacions facin referència a Catalunya, la llei que detalla els drets que té l’alumnat musulmà respecte a la celebració del Ramadà és del 1992 i sorgeix de l’Acord de Cooperació de l’Estat amb la Comissió Islàmica d’Espanya. Aquesta recull que els alumnes musulmans poden quedar “dispensats de l’assistència a classe” en el cas de la festivitat que celebra la fi del Ramadà. Per tant, és enganyós dir que els alumnes poden no anar a classe durant el Ramadà”. A més, és fals que les escoles catalanes obliguen a practicar el dejuni a alumnes no musulmans. La notícia del Segre que enllaça el missatge viral no afirma això i tampoc hi ha cap legislació obligatòria al respecte.

“Els alumnes musulmans que viuen a Lleida estan dispensats d’assistir a classe i fer exàmens durant el Ramadà.”

“Diferents escoles obliguen als nens no musulmans a practicar el dejuni durant tot el dia perquè és Ramadà.”

La llei 26/1992 per la qual s’aprova l’Acord de Cooperació de l’Estat amb la Comissió Islàmica d’Espanya estableix en l’article 12.3 que els alumnes musulmans de centres públics o concertats “estaran dispensats de l’assistència a classe i de la celebració d’exàmens, en el dia dels divendres durant les hores a que es fa referència el número 1 d’aquest article (13:30h fins a 18:30h) i en les festivitats i commemoracions religioses anteriorment expressades, a petició pròpia o dels qui exerceixen la pàtria potestat o tutela”. 

Entre les festes o commemoracions religioses que recull la llei està el Id al-Fitr, que celebra la culminació del dejuni del Ramadà. Per tant, la llei sí que ofereix la possibilitat que els alumnes que ho sol·licitin puguin no anar a classe ni fer exàmens els divendres durant el Ramadà o en dia en què s’acaba el dejuni, que és el dia de la festivitat religiosa.

En aquest sentit, la Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres educatius de Catalunya explica que “hi ha centres que demanen per avançat el justificant d’absència amb la intenció de programar i adaptar les activitats docents”, perquè és necessari el justificant familiar corresponent. Amb tot, la guia adverteix que “les absències a classe durant aquestes festivitats de l’alumnat que les professa s’han d’entendre sempre com a justificades i són improcedents les sancions o les recriminacions”.

Pel que fa al menjador dels centres escolars de titularitat pública, “es procurarà adequar als preceptes religiosos islàmics, així com l’horari de menjars durant el mes de dejuni (Ramadà)” sempre que els alumnes musulmans ho sol·licitin, d’acord amb l’article 14 la llei 26/1992.

Cap obligació per als alumnes no musulmans

Un dels missatges virals també assegura que els alumnes no musulmans es veuen obligats pels centres a seguir el dejuni durant el Ramadà. Però la notícia que enllaça l’usuari d’aquest missatge no afirma això en cap moment. L’article del diari Segre explicita que “alumnes fins i tot de primària fan dejuni el mes sagrat dels musulmans”, però fent referència als alumnes que professen l’islam.

A més, ni la legislació ni la Guia pel respecte a la diversitat recullen una mesura d’aquest tipus pels alumnes no musulmans. 

Desinformacions similars també han circulat en altres territoris espanyols. Al País Basc també s’han fet virals missatges que afirmen sense proves que els col·legis han prohibit menjar durant l’esbarjo en motiu del Ramadà. Però, el Departament d’Educació basc ha confirmat que no hi ha cap instrucció sobre aquesta qüestió, com ha explicat Maldita, membre de la International Fact-Checking Network (IFCN) com Verificat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *