Catalunya no està “pitjor” en emancipació juvenil que la mitjana espanyola, és la tercera amb una taxa més alta

La ministra de Transports va assegurar que a Catalunya la taxa d’emancipació és “pitjor” i que el 85% dels joves viuen amb les famílies, però en realitat Catalunya està per sota de la mitjana estatal


Foto | PSC

Què s’ha dit?

La ministra Raquel Sánchez va afirmar que l’emancipació juvenil a Catalunya està “pitjor” que en el conjunt d’Espanya.

Què en sabem?

Segons l’Observatori d’Emancipació del Consell de la Joventut d’Espanya, la taxa d’emancipació juvenil de Catalunya era 1,3 punts percentuals inferiors a la mitjana espanyola el primer semestre del 2021.

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, va assegurar en un acte del PSC sobre habitatge (al minut 35:20) que “a Espanya, el 80% dels joves entre 16 i 29 anys continua residint al domicili familiar” mentre que a Catalunya, aquest percentatge “és pitjor” i arriba al 85%.

És ENGANYÓS. Segons l'Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya, és cert que el segon trimestre del 2021 la taxa d'emancipació de Catalunya se situava al 16,2% (pàgina 16), és a dir, que el 83,8% dels joves catalans continuaven vivint amb la família. Tot i això, Catalunya s'ubicava 1,3 punts percentuals per sobre de la mitjana estatal en emancipació juvenil, que era del 14,9% (pàgina 23) i estava només darrere d'Extremadura i l'Aragó (empatada amb Madrid i les Balears).

En qualsevol cas, la taxa d'emancipació juvenil no supera el 17% en cap comunitat autònoma i la situació és molt similar a tot Espanya. La realitat és que només entre 11 i 17 joves de 16 a 29 anys de cada 100 (en funció del territori) s'han aconseguit independitzar.

“A Espanya, el 80% dels joves entre 16 i 29 anys continuen residint al domicili familiar. […] A Catalunya, encara aquest percentatge, aquest nivell, és pitjor: el 85% d'aquests joves continuen residint al domicili familiar”

Raquel Sánchez, Ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

El 16,2% a Catalunya i el 14,9% a Espanya

Segons les dades de l'Observatori d'Emancipació, el 16,2% dels joves catalans d'entre 16 i 29 anys s'havien emancipat el primer semestre del 2021. D'aquesta manera, Catalunya figurava “entre les més elevades del rànquing de comunitats autònomes”, encara que la xifra s'havia reduït 4,6 punts en un any. La Comunitat de Madrid i les Illes Balears també van registrar una taxa d'emancipació del 16,2%. El rànquing l'encapçalaven Extremadura (16,8%) i l'Aragó (16,4%).

A nivell estatal, la mitjana espanyola era del 14,9%, “un mínim històric”. L'informe assenyalava que “s'hauria de remuntar al 1998 per trobar xifres d'emancipació tan baixes” (pàgina 6). La dada, calculada sobre 1.018.793 de joves d'entre 16 i 29 anys, demostra desigualtats entre els joves en funció de la seva edat: entre els que tenen de 16 a 24 anys la taxa d'emancipació era del 4%, mentre que els de 25 a 29 la xifra pujava al 33,9% (pàgina 23).

Preguntat sobre les declaracions de Raquel Sánchez, el departament de premsa del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana respon que la ministra al·ludia a la dada de la taxa d'emancipació que recull el darrer informe sobre la situació laboral de la joventut de l'Observatori Català de la Joventut. A la pàgina 16, s'especifica que el tercer trimestre del 2021, la taxa d'emancipació a Catalunya era del 15,5%, una xifra molt propera al 16,2% del segon trimestre que apareix a l'Observatori d'Emancipació.

De fet, a l'informe de l'Observatori Català de la Joventut del segon trimestre, la xifra és del 16,3%. Tot i això, l'Observatori només publica les dades de Catalunya i no menciona la comparativa amb la mitjana espanyola a què va fer referència la ministra. Hem tornat a preguntar sobre la comparació que va fer la ministra entre Catalunya i Espanya, però a l'hora de publicar aquest article no havíem obtingut resposta.

El Consell de la Joventut d'Espanya elabora semestralment l'Observatori d'Emancipació, que ofereix indicadors que “il·lustren el perfil sociodemogràfic i les opcions d'accedir al mercat laboral i al mercat de l'habitatge de les persones joves a Espanya”. S'enfoca en el tram específic de 16 a 29 anys, “estàndard europeu en les investigacions i els informes institucionals sobre l'ocupació jove” i defineix la taxa d'emancipació com el “percentatge de persones que viuen fora de la llar d'origen sobre el total de la seva mateixa edat”. La periodicitat de l'Observatori d'Emancipació és semestral, però la informació continguda a les taules es refereix sempre al darrer trimestre considerat.

Catalunya, una de les comunitats amb més emancipació

Si mirem l'evolució al llarg dels darrers anys, des del 2015 Catalunya ha tingut una taxa d'emancipació residencial juvenil més elevada que la mitjana espanyola. Totes dues han experimentat una reculada des de finals del 2019 i ara s'han situat en la diferència més petita dels darrers sis anys.

Comparant la situació de Catalunya amb les altres comunitats autònomes, ja hem vist que el primer semestre del 2021 Catalunya es va situar en tercera posició, darrere d'Extremadura i l'Aragó. D'aquesta manera, Catalunya va perdre el lideratge que havia mantingut des del primer semestre del 2019; també havia estat la comunitat amb més taxa d'emancipació juvenil el segon semestre del 2019 i el primer i el segon semestre del 2020. El segon semestre del 2018 va ser segona per darrere de La Rioja després d'ocupar la primera posició el primer semestre del 2018.