Poden els polítics cobrar dietes per assistir a reunions de forma virtual?

Des de l’inici de la pandèmia, amb l’auge del teletreball també a l’administració pública, la qüestió de les dietes dels càrrecs públics està d’actualitat


La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha defensat en una entrevista al programa Aquí, Cuní de SER Catalunya que els càrrecs públics segueixin cobrant dietes per assistir a reunions encara que, arran de les mesures per combatre la pandèmia de la Covid-19, la majoria es facin de forma virtual. "Les dietes que es paguen són per assistència a reunions, no per desplaçament", ha afirmat. És VERITAT, d’acord a la normativa, però Verificat no ha confirmat de manera independent el concepte de les dietes que ha abonat la Diputació als seus representants durant la pandèmia.

El Dictamen (núm. 93/19) de la Diputació de Barcelona preveu indemnitzacions que no estan vinculades al desplaçament, sinó a l’assistència a les sessions del Ple i de les comissions informatives. El que planteja dubtes és el fet que, en tot moment, es parla de “assistència efectiva” i no s’especifica si ha de ser presencial o si també es considera efectiva l’assistència virtual.

Aquests pagaments els cobren només els membres electes de la Diputació que no es dediquen de manera exclusiva o parcial a aquest càrrec i que, per tant, no cobren un sou d’aquesta administració. És la forma de retribuir càrrecs públics que ja tenen una altra font d’ingressos, sovint en una altra administració pública. A la Diputació, la indemnització per assistir a un Ple està fixada en 893,17 euros i, en el cas de les comissions informatives i de seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, en 409,81 euros (com a màxim, aquestes sumes es poden cobrar dos cops al mes). Marín, que també és alcaldessa de L’Hospitalet de Llobregat i cobra un sou de 7.468,91 euros bruts mensuals com a presidenta de la Diputació de Barcelona, no té dret a aquestes remuneracions, segons el mateix dictamen.

Quan Josep Cuní li pregunta si les dietes tributen, Núria Marín contesta: "segur que tributen. No m'imagino cobrar un euro de l'administració pública que no sigui declarat i tributi". Efectivament, com ha confirmat Montserrat Casanellas, doctora en Dret Públic i vicedegana de la Facultat de Dret de la UB, tal com queden expressades al dictamen de la Diputació, aquestes retribucions no estan incloses a l’article 9 del Reglament de l’IRPF (Dietes i assignacions per a despeses de locomoció i despeses normals de manutenció i estada) i, per tant, no estan exemptes de tributació. Una altra cosa diferent és la suma que reben els representants polítics en concepte de “despeses efectivament ocasionades”, normalment desplaçaments, i que també es coneixen popularment com a “dietes”. Aquestes no tributen perquè s’entén que l’administració retorna al representant uns diners que ha invertit per dur a terme la seva funció pública.

L’article 17.2 diu que tindran consideració de rendiments del treball “les quantitats que s’abonin, per raó del seu càrrec, als diputats espanyols al Parlament Europeu, als diputats i senadors a les Corts Generals, als membres de les assemblees legislatives autonòmiques, consellers de l’ajuntament i membres de les diputacions provincials, cabildos insulars o altres entitats locals, amb exclusió en tot cas de la part d’aquelles (quantitats) que les institucions assignin per despeses de viatge i desplaçament”.

Els polítics també fan teletreball

Des de l’inici de la pandèmia, amb l’auge del teletreball també a l’administració pública, la qüestió de les dietes dels càrrecs públics ha estat d’actualitat. Segons publicava aquest cap de setmana El País, el Parlament, l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona, així com l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) estan pagant dietes des de l'inici de la pandèmia a diputats, alcaldes i regidors per la seva assistència a reunions virtuals. 

En el cas del Parlament de Catalunya, el programa Planta Baixa de TV3 ja havia destapat, dues setmanes abans, que des de maig s’han pagat 1,4 milions en concepte de dietes per desplaçament, tot i que la presència als plens ha estat molt reduïda i la major part de reunions de les comissions parlamentàries s’han fet de forma virtual. 

Cal subratllar que el 31 de març, la Mesa del Parlament va acordar que els diputats donessin la indemnització per desplaçament que perceben els electes a la lluita contra el coronavirus mentre es mantingués el confinament.

Quant cobren els diputats per desplaçament?

Segons explica el web del Parlament, els diputats, a més d’una assignació fixa mensual i una altra de variable d’acord amb el càrrec, reben una indemnització per l’exercici de les seves funcions parlamentàries que varia en funció de la distància entre la residència habitual i el Parlament i té per objecte afrontar les despeses derivades de l’activitat com a diputats. 

Pel que fa a l’import que perceben en aquest concepte, aquesta taula indica que va dels 16.975,56 als 23.895,12 euros l’any, en funció de la distància existent entre el lloc de residència del diputat i la seu del Parlament de Catalunya: