Les dades no confirmen que les dones pateixin el 75% d’efectes secundaris de les vacunes de la covid-19

Verifiquem un missatge enganyós que s’ha difós per Telegram


Què s’ha dit?

Un 75% de morts i efectes secundaris són en dones.

Què en sabem?

Les dones representen el 74% dels possibles esdeveniments adversos notificats, que no necessàriament vol dir que tinguin relació causal demostrada amb la vacuna.

Ens heu fet arribar un missatge que assegura que les dones pateixen el 75% de les morts i efectes secundaris provocats per les vacunes. És ENGANYÓS. El text, que cita les dades de l’Agència Espanyola del Medicament (AEMPS), fa referència a xifres d’incidents reportats per la ciutadania després de rebre la punxada, però en cap cas parla d’efectes secundaris que s’hagi demostrat que tenen una relació causal amb la vacuna, com asseguren nombroses desinformacions. De fet, les dones reporten i pateixen més efectes secundaris que els homes tant de vacunes com de fàrmacs en general. Entre les raons, l’evidència científica apunta a que tenen major sensibilitat, influència hormonal o el fet que només representen un percentatge minoritari dels participants en assajos clínics.

Un 75% de morts i efectes secundaris [de les vacunes contra la covid-19] és en dones

El 74% de notificacions d'esdeveniments adversos dels vacunats espanyols pertanyen a dones (i no exactament el 75% que notificava el missatge inicial), segons el web de l’AEMPS, que publica periòdicament informes sobre el desenvolupament i la seguretat de la campanya de vacunació. No obstant això, no hi ha cap certesa que la vacuna sigui la causant d’aquests símptomes. De fet, el mateix informe destaca que “aquests esdeveniments no es poden considerar reaccions adverses degudes a les vacunes fins que no es confirmi una relació causal amb la seva administració”. 

El butlletí de l’AEMPS destaca que “quan es vacuna a un grup gran de població en poc temps, i sobretot tractant-se de grups amb risc de patir certes malalties, s’ha de tenir en compte que la vacuna no té per què ser la causa de tots els esdeveniments adversos, ja que alguns haurien tingut lloc encara que la persona no s’hagués vacunat”. Que hi hagi tal quantitat de persones que hagin notificat un esdeveniment advers després de rebre la punxada no vol dir que tots ells estiguin relacionats amb aquesta. L'únic significat és que entre els dos esdeveniments hi ha una relació temporal (han coincidit en el temps).

“El Sistema Espanyol de Farmacovigilància de Medicaments d'Ús Humà (SEFV-H), integrat pels Centres Autonòmics de Farmacovigilància i coordinat per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), valora de manera continuada les sospites de reaccions adverses notificades a Espanya amb tots els medicaments autoritzats, incloent-hi les vacunes”, per veure si es pot establir una relació causal, és a dir, si el fàrmac causa la reacció adversa notificada, o només temporal. 

A nivell espanyol, els casos d’esdeveniments adversos notificats s’enregistren a l’aplicació Farmacovigilància Espanyola Dades de les sospites de les Reaccions Adverses (FEDRA), la base de dades de sospites de reaccions adverses a medicaments, per fer-ne seguiment. L’avaluació es fa de manera conjunta amb la resta d’agències del medicament europees i, en cas de concloure que la reacció adversa és a causa d’un fàrmac concret, s’actualitza la seva fitxa tècnica i el seu prospecte, segons explica el ministeri en un informe

Esdeveniments adversos lligats al sexe

Georgy Genov, cap de Farmacovigilància de la Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès), ha indicat a Verificat que el que “hem vist en informes individuals (…) és que teníem més informes per a pacients femenines que per a homes”. Indica que això es pot explicar per diferents raons, però que varia molt en funció de la població: “Hi ha moltes respostes diferents [per aquesta taxa de reportació diversa]”, conclou.

De fet, Espanya no és l'únic país en el qual les dones han reportat més esdeveniments adversos posteriors a les vacunes que els homes. A Israel, els avisos de dones pràcticament dupliquen els dels homes, segons un estudi de la Universitat de Haifa revisat per parells. Als Estats Units gairebé 8 de cada 10 informes (78,7%) d'esdeveniments adversos enviats durant el primer mes de la campanya de vacunació van ser reportats per dones, segons els CDC.

Més enllà de la vacuna contra la covid-19, la comunitat científica ha observat aquestes diferències per gènere en altres estudis. En aquest, dut a terme amb la vacuna de la grip, van veure que les dones reportaven molts més esdeveniments adversos que els homes. Segons els investigadors, “la taxa de reportació més alta en dones adultes es podria explicar per taxes més altes de notificació d'esdeveniments adversos per part de les dones, o per una taxa veritablement més alta de reaccions d'hipersensibilitat immediates en dones”. 

Aquesta recerca és una de les poques que dona xifres sobre la diferència en els esdeveniments secundaris reportats en funció del sexe: la relació entre els esdeveniments adversos reportats per dones respecte els reportats per homes era major o igual a 4:1, és a dir, per cada quatre dones que presentaven esdeveniments adversos, només un home en presentava. L’estudi, però, mirava només casos de reaccions d’hipersensibilitat.

La resposta immunitària varia en funció del sexe

Encara no estan clares les raons per les quals les dones notifiquen més esdeveniments adversos després de la vacuna, però existeixen estudis que apunten que poden ser més sensibles a les injeccions. La resposta immunitària, tant la innata com l’adaptativa, pot variar en funció del sexe, segons un article publicat a Nature, que explica que, en general, les dones adultes presenten respostes immunitàries més fortes que els homes. “Això es tradueix en una eliminació més ràpida dels patògens i una major eficàcia de la vacuna en les dones que en els homes, però també contribueix a augmentar la seva susceptibilitat a malalties inflamatòries i autoimmunes”, apunta l’estudi. 

Un altre estudi del 2019 també publicat a Nature analitzava les reaccions a la vacuna contra la grip, i demostrava que les dones adultes tenien una capacitat més elevada de produir anticossos neutralitzants (aquells que s'uneixen a un virus i interfereixen en la seva capacitat d'infectar una cèl·lula). És a dir, que com que van demostrar ser més sensibles als efectes de les vacunes, els investigadors van concloure que “el disseny experimental i les anàlisis de dades haurien de tenir en compte el sexe/gènere i l'edat en estudis preclínics en animals, així com en assajos controlats aleatoris de vacunes contra la grip”.

Un altre estudi, que analitzava la prevalença de les reaccions d’anafilaxi després de vacunar-se de diferents patologies (vacuna triple vírica, varicel·la, etc.), explicava que “s'ha observat el predomini [d’aquestes reaccions] (…) en el sexe femení en grups d'edat avançada”.

Neal Halsey, professor emèrit de la Johns Hopkins University, Bloomberg School of Public Health, i autor principal d’un article que analitza com el sexe influeix en la resposta immunitària, indica a Verificat que el seu equip va “trobar interessant que les diferències fossin principalment en dones en edat fèrtil” i veu “motius per creure que hi pot haver influències hormonals en el desenvolupament d'anticossos”. En concret, ell va analitzar els anticossos Immunoglobulina E (IgE), involucrats en al·lèrgies i en la protecció d’infeccions parasitàries, produïts per l’administració d’un tipus de vacuna contra la grip.

África González, professora titular d'Immunologia a la Universitat de Vigo, confirma a Verificat que hi ha diferències que provoquen canvis en l’actuació dels fàrmacs segons el sexe. Diu, per exemple, que hi pot haver afectació en la menstruació o la fertilitat. “Molts fàrmacs no s'assagen en dones joves perquè necessiten grups homogenis i preservar [la] fertilitat [o] lactància”, apunta. Com a exemple, cita també símptomes com ara l'infart de miocardi, una conseqüència molt rara provada de la vacuna que ha afectat més els homes que les dones, com vam explicar al juny. De fet, dues de les vacunes contra la covid-19 van provocar alguns casos molt minoritaris de trombes que, segons l’EMA es donava sobretot en dones menors de 60 anys.

Més sensibles als fàrmacs en general

Un article de The Lancet publicat al 2019 va més enllà de les notificacions i suggereix diferències en les reaccions adverses als fàrmacs en funció del sexe. Per això conclou que "és imprescindible considerar el sexe durant el desenvolupament i la vigilància de fàrmacs. De tota manera, caldrien més investigacions per entendre millor les raons subjacents de les diferències en els informes de reaccions adverses notificades en aquest estudi”. L’article va analitzar els informes d’esdeveniments adversos deguts al consum de fàrmacs reportats durant l’estudi i va arribar a la conclusió que els informes femenins superaven els informes masculins a tot el món (en concret, l’anàlisi va incloure un total de 15.069.370 informes d’esdeveniments adversos, dels quals 9.056.566 (60,1%) eren de dones i 6.012.804 (39,9%) d’homes). Els resultats, però, suggerien diferències relacionades amb el sexe en les reaccions adverses a fàrmacs, i no només amb les notificacions.

“En les últimes dècades, els assajos clínics no sempre han inscrit les dones de manera adequada ni han analitzat les diferències específiques de sexe en les dades”, apunta un article. Les dones representen només al voltant d’un 22% dels participants, segons una revisió de l’any 2011, tot i ser “essencials per verificar la dosi, els efectes secundaris i la seguretat dels medicaments”.

Un comentari publicat el 2019 analitzava la notificació d’esdeveniments adversos associats al consum de fàrmacs i hipotetitzava que les dones tenen un risc més gran de notificar els esdeveniments adversos que els homes.

També hi poden influir factors psicològics: s’ha vist que hi ha una relació entre els estereotips i creences de gènere i l’actitud davant els problemes de salut, tant en homes com en dones: un estudi va trobar que aquestes idees preconcebudes feien que els participants a l’estudi anessin menys al metge. Rosemary Morgan, investigadora de salut internacional a la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, indica a Verificat “Pel que fa a si [les dones] informen més [dels esdeveniments adversos] (és a dir, independentment de la mesura en què els homes i les dones experimenten efectes secundaris) (…) a partir de dades que exploren la cerca d’atenció i el comportament sabem que les dones busquen atenció en major mesura i que, des d'una perspectiva de gènere, els homes poden minimitzar la gravetat dels símptomes, per tant, es podria inferir que els homes podrien informar menys sobre els esdeveniments adversos“.

El Ministeri de Sanitat del Govern d’Espanya coincideix amb aquestes declaracions i indica a Verificat que “tradicionalment, a les bases de dades de sospites de reaccions adverses es notifiquen més esdeveniments adversos (…) en dones que en homes; per exemple, al global de les bases de dades FEDRA al voltant d'un 60% de les notificacions registrades corresponen a dones. El motiu no es coneix i pot ser molt variat, ja que, únicament el fet de notificar, depèn de molts factors”.