La Universitat Pompeu Fabra de Barcelona no ha prohibit “a tots els seus òrgans fer servir l’espanyol”

El Claustre de la UPF va aprovar una moció que “insta els òrgans competents” a “fer ús exclusiu del català a les comunicacions internes i publicacions a xarxes socials institucionals de la Universitat”. Això no obstant, es tracta d’una recomanació que no ha estat implementada pel Consell de Direcció, l’òrgan que hi va votar en contra i que ara ha d’estudiar la decisió.


Què s’ha dit?

S’ha viralitzat que la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona ha prohibit “a tots els seus òrgans fer servir l’espanyol”.

Què en sabem?

El Claustre ha instat a “fer ús exclusiu del català en les comunicacions internes i publicacions a xarxes socials institucionals”. Ara, la decisió d’implementar aquesta recomanació recau en el Consell de Direcció, que hi va votar en contra. A més, la moció no fa referència a altres àmbits universitaris com ara les classes magistrals o la pàgina web.

Diverses publicacions a Twitter, com un missatge de l'exdiputat de Ciutadans Juan Carlos Girauta, han compartit una notícia del diari ABC el títol SEO de la qual (que apareix quan es comparteix l'article a xarxes socials) afirma que la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona ha prohibit “a tots els seus òrgans fer servir l'espanyol”. Què en sabem?

El Claustre de la Universitat Pompeu Fabra va aprovar el 31 de maig una moció que “insta els òrgans competents” a, entre altres qüestions, “fer ús exclusiu del català en les comunicacions internes i publicacions a xarxes socials institucionals de la Universitat i del conjunt del Grup UPF; i addicionalment, de l'anglès com a llengua franca de l'Acadèmia”, segons ha especificat l'àrea de comunicació de la UPF”. Tot i això, es tracta d'una recomanació que no ha estat implementada pel Consell de Direcció, l'òrgan que va votar en contra al Claustre i que ara ha d'estudiar la decisió. A més, la moció no fa referència a altres àmbits universitaris com ara les classes magistrals o la pàgina web de la UPF, per exemple.

Tot i que actualment el titular que apareix quan s'accedeix a la notícia ha estat modificat i assenyala que “el Claustre de la Universitat de Pompeu Fabra de Barcelona demana a l'equip directiu que prohibeixi l'ús de l'espanyol”, el que figurava el 2 de juny a les 9.56 hores sí que afirmava que “la UPF prohibeix a tots els seus òrgans fer servir l'espanyol”, com es pot comprovar a través de Wayback Machine, una plataforma que registra el contingut de diferents pàgines web i permet visualitzar els canvis que es produeixen al llarg del temps. El titular inicial de la notícia és el que s'ha viralitzat a les xarxes socials. Tot i això, el títol SEO no ha canviat i continua apareixent quan es comparteix la notícia a Twitter.

La moció demanava fer servir exclusivament el català en comunicacions internes i xarxes

El Claustre de la Universitat Pompeu Fabra va aprovar el 31 de maig una moció per 28 vots a favor, 27 en contra i 13 abstencions que, al primer punt, instava “els òrgans competents” a “fer ús exclusiu del català en les comunicacions internes i publicacions a xarxes socials institucionals de la Universitat i del conjunt del Grup UPF; i addicionalment, de l'anglès com a llengua franca de l'Acadèmia”, ha explicat l'àrea de comunicació de la universitat catalana a Verificat.

En tot cas, la moció aprovada no insta a prohibir “a tots els seus òrgans fer servir l'espanyol” ni demana a l'equip directiu que "prohibeixi l'ús de l'espanyol", com assenyalen els titulars, ja que no fa referència a les classes magistrals, les pàgines web de la universitat o els actes organitzats per les facultats i els departaments, per exemple.

Una moció és una proposta o una recomanació que el Claustre universitari fa a altres òrgans i que s'inclou a l'ordre del dia de la sessió a proposta d'un “mínim del 5% dels claustrals”, com recull l'article 5 del seu reglament.

El Claustre Universitari no té competències per implementar la moció

El Claustre Universitari és el “màxim òrgan de representació de la comunitat universitària” i està format pel rector, el secretari general, el gerent, els degans i directors de centre, de departament i d’institut universitari de recerca propi i un màxim de 121 membres elegits entre els diversos col·lectius de la comunitat universitària (professors, estudiants i personal d'administració i serveis), segons l'article 43 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra.

No obstant això, malgrat que entre les seves funcions es troba la capacitat de “ebatre aquells assumptes que afectin la comunitat universitària i formular recomanacions, propostes i declaracions institucionals” (article 45), aquest òrgan universitari no posseeix les competències necessàries per implementar la moció aprovada.

La decisió recau al Consell de Direcció

Qui haurà d'estudiar la petició és el Consell de Direcció”, assenyala l'àrea de comunicació de la UPF a Verificat. Tot i això, cal tenir en compte que el Consell de Direcció va votar en contra i va demanar posicionar-se en aquest mateix sentit.

El Consell de Direcció és presidit pel rector o rectora i integrat pels “vicerectors, el secretari o secretària general, que exerceix la secretaria, i el gerent”, segons l'article 53 dels estatuts. La seva funció és assistir el rector en el “desenvolupament de les seves competències”.

Oriol Amat, actual rector de la Universitat Pompeu Fabra des de maig del 2021, és “la màxima autoritat acadèmica de la universitat” i, entre les seves funcions, es troba l'exercici de “la direcció, el govern i la gestió” del centre educatiu i l'execució dels “acords del Consell Social, del Consell de Govern, del Claustre universitari i dels altres òrgans de govern d’àmbit general amb potestats decisòries”, segons els articles 50 i 52 dels Estatuts.