La riquesa que acumula l’1% més ric d’Espanya no ha augmentat 10 punts en 10 anys com diu la consellera Natàlia Mas

L’1% més ric de la població concentra el 24,3% de la riquesa personal d’Espanya, però aquest percentatge era del 22,4% el 2011: ha augmentat 1,9 punts percentuals


Foto | Departament d'Economia i Hisenda

Què s’ha dit?

La consellera Natàlia Mas va assegurar que, a Espanya, “l’1% de la població acumula el 22% de la riquesa”, mentre que “fa 10 anys, aquest 1% acumulava el 12% de la riquesa”.

Què en sabem?

És cert que l’1% més ric de la població espanyola concentra el 24,3% de la riquesa personal de tot l’Estat, però aquest percentatge era del 22,4% el 2011, segons les dades del World Inequality Lab. La xifra ha augmentat, però no en deu punts percentuals, sinó en 1,9.

Natàlia Mas, consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, va afirmar en una compareixença al Parlament que, a Espanya, “l'1% de la població acumula el 22% de la riquesa”, mentre que “fa 10 anys, aquest 1% acumulava el 12% de la riquesa”, fet que suposa “10 punts d'accentuació”.

És ENGANYÓS. Tot i que és cert que l'1% més ric de la població espanyola concentra el 24,3% de la riquesa personal de tot l'Estat, segons el World Inequality Report 2022, l'augment no és tan marcat com afirma la consellera. Segons els seus indicadors, aquest percentatge ha pujat la darrera dècada, però el 2011, l'1% més ric concentrava el 22,4% de la riquesa personal. Per tant, aquesta xifra ha augmentat, però no pas en deu punts, sinó en 1,9.

“Ara mateix, l'1% de la població [espanyola] acumula el 22% de la riquesa, fa 10 anys, aquest 1% acumulava el 12% de la riquesa. Per tant, 10 punts d'accentuació”

Natàlia Mas, consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya

El gabinet de premsa del Departament d’Economia i Hacienda ha respost a Verificat que en la seva intervenció, la consellera Mas es basava en les dades de l’Enquesta Financera de les Famílies, realitzada pel Banc d’Espanya. L'enquesta xifra en 22% la proporció de riquesa que acumulava l'1% més ric el 2020 i, tot i que és cert que mostra un gran augment, l'increment no és tan gran ni en tan poc temps com va afirmar Mas. El 2011 era del 16,9% (5,1 punts menys que el 2020) i aquesta xifra ha pujat en 8,5 punts percentuals des del 2005, és a dir, en 17 anys.

L'1% més ric acumula una quarta part de la riquesa

El 2021, l'1% més ric dels espanyols concentrava el 24,3% de la riquesa del país, segons el darrer informe World Inequality Report (a la pàgina 223), confeccionat pel World Inequality Lab, un grup d'investigadors que estudia la desigualtat econòmica a tot el món. Aquesta acumulació de gairebé una quarta part de la riquesa per unes 463.000 persones contrasta amb el fet que la meitat més pobra de la població (23 milions de persones) posseeix conjuntament el 6,7% de la riquesa d'Espanya.

Un augment d'1,9 punts percentuals en 10 anys

Tot i això, la comparativa que fa Natàlia Mas entre la dada actual i “la de fa una dècada” no és correcta. Segons les dades de la World Inequality Database, el top 1% posseïa el 2011 el 22,4% de la riquesa, gairebé 2 punts menys que el 2021. Aquest 1% va arribar a acumular el 25,8% de la riquesa personal del país el 1998, i mai (en tota la sèrie històrica, que comença el 1985) ha baixat per sota del 18,7%, un mínim que es va assolir el 1993.

Paral·lelament, les persones que es troben entre els percentils 50 i 90 (és a dir, més riques que la mitjana, però més pobres que el top 10%) s'han mantingut entre el 35 i el 40% des del començament del segle. D'altra banda, la meitat més pobra de la població mai no ha posseït col·lectivament més del 10% de la riquesa personal espanyola. El seu augment gradual des del 1985 es va aturar i es va invertir amb la crisi financera, i finalment s'ha estabilitzat al 6,7%.

La World Inequality Database és una gran base de dades sobre les desigualtats econòmiques i la distribució de recursos entre països i dins d'aquests. Mesura tant la riquesa com els ingressos, i totes dues dades són diferents. Per exemple, la riquesa de l'1% més ric representa el 24,3% del total de la població, mentre que els seus ingressos representen l'11,4%.

El 2011, l'any d'inici de la comparació que fa la consellera Mas, els ingressos del top 1% eren l'11,4% del total, però aquesta proporció gairebé no ha variat en quaranta anys i tampoc no ha augmentat 10 punts des d'aleshores. A les notes metodològiques, s'explica que un motiu pels quals existeix aquesta diferència són les herències, que no compten com a ingressos, però sí com a part de la riquesa, especialment dels més rics.