És enganyós afirmar que a Barcelona “no ha parat d’augmentar” el pressupost de neteja, com assegura Colau

Aquest 2021, la neteja viària és més alta, però portava quatre anys a la baixa


Foto | El Matí de Catalunya Ràdio

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va assegurar en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio el passat 21 de setembre (minut 9:30) que el pressupost de neteja de la ciutat “no ha parat d'augmentar”. Colau ja ho havia afirmat en una entrevista a Els Matins de TV3 el 6 de setembre (minut 24:05).

És enganyós. És cert que el 2021 la partida “neteja viària” va assolir una xifra rècord des que Colau és alcaldessa, però entre el 2017 i el 2020 s'havia reduït anualment. A més, enguany la partida de “recollida de residus” és la més baixa dels últims sis anys.

“Gairebé el 10% del pressupost municipal va a neteja i no ha parat d'augmentar aquest pressupost. No s'ha retallat, al contrari”

Ada Colau, alcaldessa de Barcelona

El pressupost definitiu és un 3% inferior

El 2021, el pressupost total definitiu de l'Ajuntament de Barcelona per a “neteja viària” (partida 1621) i “recollida de residus” (partida 1631) ha arribat als 265,9 milions d'euros. Aquesta xifra és la suma de tres partides: la contracta de neteja i recollida, el personal propi i la compra de béns i serveis, segons explica a Verificat el departament de premsa de la Regidoria de Pressupost de l'Ajuntament.

D'acord amb les dades que apareixen a la base de dades del pressupost municipal per al 2021, els 265,9 milions d'euros inclouen 257,54 milions de la contracta de neteja i recollida (pàgina 49 de la Memòria del Pressupost apareix el pressupost inicial, que va ser de 257,79 milions), 1,53 milions de personal propi i 6,8 milions de compra de béns i serveis. En comparació amb el pressupost definitiu de 2017 en neteja i recollida de residus, el més alt amb Colau a l'Ajuntament, el 2021 hi ha hagut una reducció del 3%.

L'evolució de la partida de neteja viària va disminuir progressivament entre el 2017 i el 2020 en el pressupost definitiu (que inclou les modificacions pressupostàries que es produeixen durant un exercici i s'actualitza mensualment), però el 2021 la despesa ha superat en gairebé en 20 milions el pressupost inicial (inferior al de l'any 2020) i s'ha situat en un màxim des que Colau va arribar a l'Ajuntament.

No obstant això, tant la partida inicial com la definitiva de recollida de residus han estat aquest 2021 les més baixes dels últims anys i se situen per sota de l'últim pressupost que va aprovar Xavier Trias, el predecessor de Colau a l'alcaldia.

La suma de les dues partides definitives és superior a la de l'any passat, però segueix per sota de les xifres de 2017, 2018 i 2019.

En els deu districtes de la ciutat, la partida destinada a neteja viària es va mantenir estable entre el 2017 i 2020 després d'un petit augment en comparació amb 2015 i 2016, però s'ha reduït lleugerament el 2021.

Hem preguntat al gabinet de premsa de l'Ada Colau sobre les declaracions de l'alcaldessa i les dades als quals es referia en l'entrevista, però en el moment de publicar aquesta verificació no havíem obtingut resposta.

Un descens de 10,7 milions en la contracta

La partida més important de la despesa en neteja viària i recollida de residus de Barcelona procedeix de la contracta de neteja i recollida, que correspon a la partida 22727 de “treballs realitzats per altres empreses: neteja i recollida de residus sòlids”. En aquest cas, el pressupost definitiu ha passat dels 268,2 milions d'euros el 2017 als 257,5 milions el 2021.

A aquests imports cal afegir-hi les despeses de personal propi de l'Ajuntament (corresponents al capítol 1) i en “compra de béns i serveis” (capítol 2) destinats també a neteja viària, però aplicats a altres partides. Així ho aclareix el departament de premsa de la Regidoria de Pressupost de l'Ajuntament a Verificat.

Tenint en compte el pressupost definitiu, la quantitat destinada a personal propi s'ha reduït lleugerament en 2020 i en 2021, però es manté en nivells superiors als del 2015. La compra de béns i serveis ha augmentat un 47% des del 2019.

341 milions per benestar comunitari

La neteja viària i la recollida de residus s'inclouen dins de la política de “benestar comunitari”, que va arribar als 340,96 milions d'euros de pressupost inicial el 2021. Aquesta xifra inclou els 329,93 milions que corresponen a la despesa corrent (els capítols de l'1 al 5), com a figura a la pàgina 63 de la Memòria del Pressupost, i els 11,03 milions d'inversions (capítol 6), que s'indiquen a la pàgina 75 de la mateixa Memòria.

El pressupost inicial de despesa corrent per a benestar comunitari (que engloba, per exemple, el sanejament de la xarxa de clavegueram, el proveïment de les aigües, la recollida i tractament de residus, la neteja viària o l'enllumenat públic) mostra una tendència descendent des del 2017, encara que el 2021 el pressupost definitiu és lleugerament superior al de l'any passat. Per part seva, les inversions han anat fluctuant en funció de l'any.

2017, el primer pressupost de Colau

Ada Colau va assumir el càrrec d'alcaldessa de Barcelona el juny del 2015. El pressupost d'aquell any havia estat aprovat pel govern municipal de Xavier Trias el desembre del 2014. Per al 2016, els pressupostos es van prorrogar i els del 2017 van ser els primers comptes que va aprovar l'executiu d'Ada Colau. Des de llavors, el consistori ha aprovat pressupostos el 2018, 2020 i 2021. El 2019 també es van prorrogar.

Canvi en la gestió de la taxa de residus

El 2016, el pressupost definitiu de la partida corresponent al “tractament de residus” (1623) va patir un gran descens respecte al pressupost inicial. El 2017, la baixada ja quedava reflectida en el pressupost inicial: el 2016, el definitiu va ser 51,8 milions d'euros menor que l'inicial i el 2017 es van pressupostar inicialment 50,6 milions menys que el 2016.

El departament de premsa de la Regidoria de Pressupost de l'Ajuntament de Barcelona assenyala a Verificat que “les diferències corresponen a un canvi en la gestió de la taxa de residus, una taxa de caràcter metropolità” (afecta els 36 municipis que formen part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona [AMB]). Les mateixes fonts expliquen que en el rebut de l'aigua la taxa la recapta AGBAR (l'empresa encarregada de gestionar l'aigua a Barcelona) i, “fins a inicis del 2016, la ingressava en un compte municipal i l'Ajuntament la transferia a l'AMB”. Des del 2016, “AGBAR transfereix directament l'import recaptat a l'AMB” i, per tant, ha deixat de formar part dels pressupostos municipals.

L'adequació del col·lector de la Diagonal

D'altra banda, la partida corresponent al “sanejament xarxa de clavegueram” va arribar el 2021 a 26,3 milions d'euros, per sobre dels 19,7 milions d'euros pressupostats inicialment el 2020. Aquest augment es deu a la inversió de 6,7 milions (corresponents al capítol 6) per a l'adequació del col·lector de l'avinguda Diagonal, una obra amb la qual es preveu “reduir el risc d'inundacions”.

El 10,9% del total de pressupost

En les seves declaracions a Catalunya Ràdio (minut 9.28), Ada Colau també explicava que “gairebé el 10% del pressupost municipal va a neteja”. És cert.

El 2021, segons la Memòria explicativa del pressupost, la suma de les partides corresponents a neteja viària (7%) i recollida de residus (3,9%) representaven el 10,9% del total de la despesa corrent de l'Ajuntament. La política de despesa vinculada al “benestar comunitari” significava el 13,5% del total.

No obstant això, aquesta proporció ha anat a la baixa en els últims anys de manera constant. El 2015, quan al govern de Trias va aprovar els seus últims comptes, la neteja viària representava el 8,5% i la recollida de residus, el 4,9%, dos percentatges que s'han reduït progressivament fins a arribar al 7% i al 3,9% respectivament.

Aquest article és fruit de la col·laboració entre Verificat i Newtral. Podeu llegir la versió en castellà aquí.