El baròmetre de la transparència dels municipis de l’AMB

Quatre de les 10 administracions locals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) analitzades per Verificat …

El baròmetre de la transparència dels municipis de l’AMB

Quatre de les 10 administracions locals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) analitzades per Verificat a l’informe Un exercici de transparència: baròmetre de l’accés a la informació pública als municipis de l’AMB no garanteixen de forma satisfactòria l’accés a la informació pública.

L’estudi, que ha comptat amb el guiatge de Besllum, consultors i advocats especialitzats en la normativa de transparència, suspèn l’actuació de Barberà del Vallès, la Palma de Cervelló, Gavà i Cerdanyola del Vallès en relació amb la gestió que fan aquests municipis de les Sol·licituds d’Accés a la Informació Pública (SAIP), un dret que tenen els ciutadans i que està emparat en la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Barberà del Vallès, Palma de Cervelló i Gavà obtenen les qualificacions de molt mala i mala gestió per no haver facilitat la informació reclamada en una de les dues SAIP que Verificat va presentar a cadascun dels 10 ajuntaments avaluats, mentre que Cerdanyola del Vallès, amb la pitjor de les qualificacions, no ho va fer en cap cas. 

Badalona, Barcelona i Castellbisbal obtenen les millors qualificacions

Badalona, seguit de Barcelona i Castellbisbal, registra la puntuació més alta dels ajuntaments analitzats gràcies a la tramitació diligent i a la qualitat de la informació facilitada respecte d’una d’aquestes peticions. Amb tot, aquest ajuntament no treu una bona qualificació pel que fa a l’accessibilitat i en relació al formulari web a través del qual es presenten les SAIP. 

En el cas de Barcelona, destaca la prestesa a l’hora de comunicar-se amb el sol·licitant i de facilitar la informació reclamada, tot i la manca de formalitat en els tràmits del procés i el fet que no s’hagi facilitat la informació completa en una de les dues peticions registrades. Castellbisbal, amb una gestió de les dues SAIP ràpida i eficient, no compta, en canvi, amb un portal electrònic prou accessible per facilitar adequadament la presentació de peticions. 

Els resultats de l’avaluació

La metodologia de l’informe

Verificat va presentar dues Sol·licituds d’Accés a la Informació Pública (SAIP) a cadascun dels 10 ajuntaments seleccionats per l’estudi. Les dues SAIP, una de complexa i l’altra més acotada, van ser les mateixes per cadascun dels consistoris i la seva tria es va fer per tal que la mostra fos extrapolable al conjunt de municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Així, la desena de municipis avaluats són estadísticament representatius de tots els membres de l’AMB assumint un marge d’error del 25,8%. 

A partir de l’anàlisi del marc jurídic que garanteix el dret dels ciutadans a accedir a la informació pública, es va elaborar un diagrama que vehiculés els preceptes legals a les diferents fases de la tramitació d’una SAIP: des de la presentació de la mateixa fins a l’accés del sol·licitant a la informació requerida. Aquest diagrama, transposat en en excel, ha servit per establir els paràmetres que s’han avaluat en la tramitació de totes les sol·licituds presentades. 

Pel que fa al sistema de puntuació, ideat amb la vocació que esdevingui una eina de mesura òptima per tal d’analitzar l’actuació de tots els ens subjectes a la llei de transparència a Catalunya, estableix un mètode de penalització pel qual les administracions locals perden més o menys puntuació en funció de la gravetat de les negligències o irregularitats comeses en relació als paràmetres establerts. 

L’elaboració d’aquest informe ha estat possible gràcies a les subvencions per a la recerca de l’Agència de Transparència de l’AMB.