Balears ha augmentat la producció d’energies renovables, però no l’ha gairebé triplicat com afirma Albiach

Durant l’actual legislatura a les Illes Balears, els megawatts-hora generats han incrementat entre un 42% i un 65% en funció del període temporal que s’agafi de referència, lluny de l’augment 200% que haurien experimentat si s’haguessin triplicat


Què s’ha dit?

Jéssica Albiach va afirmar que les Illes Balears “han triplicat l’energia d’origen renovable”, va destacar l’“impuls” que han tingut les energies renovables des de l’arribada de Juan Pedro Yllanes al govern balear i va criticar que Catalunya fa “una dècada perduda”.

Què en sabem?

És veritat que la producció d’energia renovable a Catalunya s’ha mantingut estable a l’última dècada, però durant l’actual legislatura a les Illes Balears, els megawatts-hora generats mitjançant energia eòlica i solar fotovoltaica al sistema elèctric balear han incrementat un 61,41% si mirem la producció diària, un 64,87% si és setmanal i un 41,76% si és mensual, lluny de l’augment 200% que hauria experimentat si s’hagués triplicat.

La presidenta d'En Comú Podem al Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach, va assegurar en una roda de premsa al costat del vicepresident balear, Juan Pedro Yllanes, que l'arxipèlag ha triplicat l'energia d'origen renovable (al minut 13:39). Albiach va destacar l'“impuls” que han tingut les energies renovables des de l'arribada de Juan Pedro Yllanes al govern balear, “mentre que a Catalunya portem una dècada perduda”.

És ENGANYÓS. Tot i que és veritat que la producció d'energia renovable a Catalunya s'ha mantingut estable en l'última dècada, durant l'actual legislatura a les Illes Balears, els megawatts-hora (MWh) generats setmanalment mitjançant energia eòlica i solar fotovoltaica al sistema elèctric balear han passat de 2.788,45 MWh a 4.597,39 MWh, segons les darreres xifres de Red Eléctrica de España (corresponents a l'última setmana de febrer). Això implica un increment del 64,87%. La comparació de la producció diària i mensual mostra un creixement del 61,41% i del 41,76%, respectivament, lluny de l'augment 200% que hauria experimentat si s'hagués triplicat com diu Albiach.

“Mentre a Catalunya portem una dècada perduda en energies renovables, a les illes gairebé han triplicat l'energia d'origen renovable”

Jéssica Albiach, diputada d'En Comú Podem

Albiach feia referència al fet que les renovables han passat de representar un 2,5% al voltant del 6% del total de la producció energètica des de l'entrada del Govern actual, segons consta en un document intern de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de les Balears. L'augment seria del 140%. No obstant això, l'increment de la producció energètica es calcula sobre el total de megawatts generats i no en funció del percentatge que suposa sobre el total de la generació.

Preguntat per aquestes xifres, el departament de premsa d'En Comú Podem ha facilitat a Verificat un document informatiu de la conselleria balear que assenyala que “Balears va començar aquesta legislatura amb un 2,5% de producció d'energia renovable” i ara “les renovables se situen al voltant d'un 6%”. Aquesta evolució significa un increment del 140%, equivalent a 2,4 vegades més.

Les dades corresponen a la producció del sistema elèctric balear, segons ha aclarit el departament de premsa de la Conselleria. “El 2018 la suma de fotovoltaica i eòlica se situava al 2,5% (no tenim en compte els residus renovables que provenen de la crema de residus)”, mentre que “en els últims mesos, aquesta suma se situa al voltant del 5% i arribant al 6% durant molts dies, cada cop amb més freqüència”, expliquen. El document emmarca les dades entre el juliol del 2019, quan Yllanes va ser nomenat vicepresident, fins a l'actualitat.

L'evolució d'energia d'origen renovable es pot calcular amb les dades diàries, setmanals, mensuals i anuals. Igual que fa la Conselleria balear, ens cenyim a l'energia solar fotovoltaica i a l'eòlica al sistema elèctric balear.

Calcular-ho amb megawatts-hora o com a percentatge del total de generació

El creixement de 2,4 vegades que vèiem abans (entre el 2,5% a l'inici de la legislatura i al voltant del 6% ara) es refereix a l'increment del percentatge que representen l'eòlica i la solar fotovoltaica al total de la generació elèctrica del sistema balear. Tot i això, el nombre de megawatts-hora (MWh) generats no s'ha arribat ni a doblar en cap dels quatre càlculs possibles. De fet, l'augment més elevat el trobem a la comparativa per setmanes i és del 64,87%.

La generació per dies: augment del 61,41%

Si analitzem la generació del sistema elèctric balear per dies, veiem que en els darrers mesos hi ha hagut un increment que mostra una tendència més gran a arribar al 6% del total de l'energia generada a través de la solar fotovoltaica o l'eòlica (majoritàriament la primera), com apunta a la seva resposta el departament de premsa de la Conselleria. El punt màxim va ser el maig del 2021, quan es van assolir xifres al voltant del 10%.

Tot i això, l'increment que ha experimentat no és del triple com va afirmar Albiach. Entre el 2 de juliol del 2019 (quan Yllanes va ser nomenat vicepresident) i el 28 de febrer del 2022 (l'últim dia amb dades que no siguin programades), l'increment de MWh va ser del 61,41%. Comparant la producció setmanal, l'augment és del 64,87%.

Tampoc s'ha triplicat si es calcula per mesos o per anys

La generació d'energia amb fonts renovables per dies és la que va esmentar el departament de premsa de la conselleria en resposta a Verificat, però Red Eléctrica de España (REE) també ofereix les dades per mesos i anys.

En tots dos casos, percebem un augment accentuat el 2021, però tampoc s'ha arribat a triplicar la generació des que Yllanes va entrar al govern balear:

  • Entre juliol del 2019 (el primer mes amb Yllanes com a conseller) i el febrer del 2022, els MWh generats amb energia eòlica i solar fotovoltaica van augmentar un 41,76%.
  • Entre el 2018 (l'últim any sense Yllanes com a conseller) i el 2021, el creixement va ser del 62,35%.

I si hi afegim els residus renovables?

Tots els càlculs presentats fins aquí fan referència únicament a la generació d'energia eòlica i solar fotovoltaica. El departament de premsa de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democtràtica balear reconeix a Verificat que “segons la directiva europea 2009/28/CE, es considera que fins al 50% de l'energia provinent de la crema de residus és d'origen renovable”.

Tot i això, “des de la Conselleria es considera que les fonts d'energia 100% renovables són les que provenen de fonts no contaminants, bàsicament la fotovoltaica i l'eòlica a les Illes Balears”. Aquestes són, doncs, les que “contribueixen a la reducció d'emissions i descarbonització”. Amb el sistema elèctric balear, no es genera energia hidràulica, hidroeòlica, ni solar tèrmica, tres energies que sí que tenen presència en altres territoris.

A més, “el 50% establert és una estadística genèrica que no té en compte la composició orgànica dels residus”. En el cas balear, la generació d'energia de residus “prové bàsicament de la crema d'aquests a la incineradora de Son Reus”. Per totes aquestes raons, quan la conselleria dona les xifres evita tenir en compte aquest 50% provinent de la crema de residus.

Ara bé, la Red Eléctrica de España sí que computa els “residus renovables” i “altres renovables” als seus informes. Així, doncs, la nota de premsa sobre les Illes Balears relativa a l'Avance del Informe del sistema eléctrico español 2021 recollia que Balears va augmentar “la seva producció renovable un 32%” i va batre “el seu rècord anual d'energia verda”.

Aquesta dada incloïa, juntament amb l'energia eòlica i la solar fotovoltaica, els residus renovables i altres de renovables, que no hem inclòs en els càlculs anteriors per donar continuïtat a la metodologia de l'informe de la conselleria balear citat per Albiach. De fet, a la base de dades de la Xarxa Elèctrica Espanyola utilitzada per realitzar aquest article també s'hi afegeixen els residus renovables i altres de renovables dins de la “generació renovable”.

I hi ha molta diferència? Si agafem les xifres per anys que hem donat abans i els sumem els residus renovables i altres de renovables, el nombre de MWh i la proporció augmenta, però el creixement se suavitza.

  • El 2021, passem de 190.344 MWh i el 4,11% del total de generació a 312.843 MWh i el 6,75%.
  • El 2018, passem de 117.241 MWh i el 2,43% a 254.331 MWh i 5,27%.

Amb la metodologia de la Conselleria, el creixement entre el 2018 (últim any complet abans de l'arribada del Govern actual) i el 2021 és del 62,35%. Si afegim les altres dues fonts que la REE cataloga com a renovables, l'increment és de menys de la meitat: del 23,01%.