No, les famílies marroquines amb quatre fills no perceben 2.092 euros al mes amb la Renda Garantida de Ciutadania a Catalunya

L’ajuda donada per la Generalitat de Catalunya no correspon amb aquestes xifres.

L’ajuda donada per la Generalitat de Catalunya no correspon amb aquestes xifres.

,

Què s’ha dit?

Que “les famílies marroquines” perceben ajudes socials de fins a 2.092 euros al mes atorgades per la Generalitat de Catalunya.

Què en sabem?

Que La Renda Garantida de la Ciutadania (RGC) està dirigida a persones que no disposen de “recursos econòmics mínims”, espanyoles i estrangeres, que compleixin amb alguns requisits com tenir residència legal o estar empadronades a Catalunya. Les xifres difoses, però, no es corresponen amb les publicades per la Generalitat.

“A Catalunya les famílies marroquines cobren: 1 fill 1.288€, 2 fills 1.756 €, 3 fills 1.924€, 4 fills 2.092€”. Amb missatges com aquest es difonen unes xifres de suposades ajudes de la Generalitat de Catalunya a famílies marroquines. Es comparteixen amb captures sobre ajudes mensuals de la Renda de Garantia d’Ingressos, una ajuda del País Basc. Però és una faula. L’ajuda donada per la Generalitat de Catalunya és la Renda Garantida de la Ciutadania (RGC), que és per a persones espanyoles i estrangeres que no tinguin uns recursos econòmics mínims. Una família de quatre fills, sigui espanyola o estrangera, no percep 2.092 euros al mes.

La RGC es dirigeix a “persones que no disposin dels recursos econòmics mínims”, segons la Generalitat

“Segons les dades oficials, a Catalunya les famílies marroquines cobren: 1 fill 1.288 €, 2 fills 1.756 €, 3 fills 1.924 €, 4 fills 2.092 €” és un dels missatges que es difonen juntament amb unes captures que fan referència a ajudes autonòmiques mensuals. La Generalitat atorga la Renda Garantida de la Ciutadania (RGC) a persones que no disposin dels recursos econòmics mínims per a atendre les necessitats bàsiques d’una vida digna”, però aquesta ajuda no s’atorga en funció de la nacionalitat. 

Per a poder percebre-la, han de complir-se requisits com estar empadronats i tenir residència legal a Catalunya, haver residit de forma continuada durant els últims 24 mesos, ser major de 23 anys o acreditar haver sol·licitat altres ajudes, com l’Ingrés Mínim Vital. 

També es tindran en compte els ingressos percebuts per la unitat familiar durant els últims dos mesos, establint-se uns límits en funció dels membres que la componguin. 

Taula d’ingressos màxims permesos en funció dels membres de la unitat familiar per a poder percebre la RGC a Catalunya. Font: web de la Generalitat de Catalunya

La quantitat màxima que es pot percebre a través d’aquesta ajuda a Catalunya és de 1.375 euros per a les famílies amb cinc o més fills

En els continguts que es difonen s’afirma que “les famílies marroquines” amb un fill, cobren 1.288 euros al mes a Catalunya, i en funció del nombre de fills, aquesta quantia va augmentant, fins a afirmar que una família amb quatre fills cobra 2.092 euros al mes. No obstant això, segons les quanties de la Generalitat, les famílies amb un fill, independentment de la seva nacionalitat, reben 755,82€, i a partir d’aquí, la quantitat augmenta en funció del nombre de fills. Així, la quantitat màxima a percebre és de 1.375,59 euros per a les famílies de cinc o més membres.

Taula de quanties a percebre de la RGC a Catalunya en funció dels membres de la unitat familiar. Font: web de la Generalitat de Catalunya.

A més, els missatges difosos sobre aquestes ajudes s’acompanyen d’unes imatges que fan esment a la Renda Garantida d’Ingressos (RGI), però aquesta prestació no és atorgada per la Generalitat de Catalunya, sinó pel Govern del País Basc. No obstant això, les xifres tampoc coincideixen amb les de la RGI, que preveu que les famílies amb cinc membres (dos adults i tres menors) rebin un màxim de 1.625,32€ al mes. 

Taula de quanties a percebre de la RGI a País Basc en funció dels membres de la unitat familiar. Font: web del Govern de País Basc

Per això, és una faula que una família marroquina amb quatre fills cobri 2.092 euros al mes de la Renda Garantida de Ciutadania (RGD) a Catalunya. Es tracta d’una ajuda de la Generalitat per a persones amb pocs recursos, siguin espanyoles o estrangeres, que compleixin amb una sèrie de requisits i la quantitat màxima a percebre en el cas d’una família amb cinc fills és de 1.375 euros al mes.

Aquesta verificació ha estat elaborada per Maldita.es, un equip de fact-checking amb el reconeixement de la International Fact-checking Network i l’European Fact-checking Standards Network. Podeu llegir la versió original d’aquest article aquí.