Metodologia

Com funciona Verificat?

Analitzem tant el discurs polític com el soroll que circula a les xarxes socials (textos, àudios, vídeos o mems) que siguin d’interès públic i verificables. Prioritzem la desinformació originada per representants polítics i càrrecs públics i la que posa en perill la salut física de l’audiència, desafia la conservació del planeta o fomenta el discurs d’odi.

Totes les verificacions de Verificat són revisades per almenys dos periodistes experts en el seu camp (política o ciència) i per la cap de continguts. No es publica cap informació que no tingui el consens d’almenys quatre verificadors.

Com verifiquem el discurs polític?

 1. Seleccionem una declaració i avaluem la seva rellevància.
  1. L’equip de fact-checking polític detecta les declaracions verificables de les intervencions dels representants de tots els partits polítics a: institucions (especialment, el Parlament de Catalunya), compareixences, rodes de premsa, mitjans de comunicació i xarxes socials.
  2. Prioritzem les declaracions que han tingut més audiència, les que s’han produït en seu institucional o les que generen més confrontació o dubtes entre les diferents formacions polítiques.
 2. Preguntem a la font original en què es basa per fer aquesta afirmació, en cas que no quedi clar a la mateixa declaració.
 3. Consultem fonts i bases de dades oficials.
 4. Contrastem amb fonts acadèmiques, tècniques i especialitzades.
 5. Contextualitzem la informació, si cal, amb investigadors de referència en el seu àmbit. Totes les verificacions compten, com a mínim amb dues (i si és possible, més) fonts d’informació, excepte en els casos en què només existeix una única font rellevant d’informació.
 6. Qualifiquem amb les següents etiquetes:

Verdader
Es reafirma un cop consultades diferents fonts.

Veritat a mitges
El gruix de la informació és correcte, però obvia detalls contextuals rellevants de manera que pot induir a una interpretació errònia de la realitat.

Enganyós
Conté alguna informació verídica però amaga fets rellevants. Les dades són insuficients per comunicar la realitat o la manipulen.

Fals
Les fonts oficials i les investigacions no avalen l’afirmació.

No comprovable
Les dades oficials disponibles o les investigacions realitzades no són suficients per provar si és verdader o fals.

Verificat sotmet tots els partits polítics al mateix procediment de verificació.

Soroll

És com anomenem la desinformació viral.

 1. Identifiquem la desinformació viral i n’arxivem l’original.
 2. N’avaluem la seva rellevància. Prioritzem la desinformació més viral i les narratives emergents.
 3. El procediment de fact-checking de la informació varia en funció del format:
  1. Si es tracta d’un vídeo o una imatge:
   1. Intentem localitzar els documents originals per detectar si han estat manipulats i per detectar la data en què s’han publicat, així com la ubicació on s’han retratat/enregistrat. En cas que sigui necessari, localitzem el protagonista de la informació i preguntem si és verídica.
   2. Si escau, busquem altres fonts com testimonis que puguin acreditar la seva validesa.
   3. Realitzem una anàlisi forense de la imatge amb eines de recerca digital.
  2. Si es tracta de desinformació política:
   1. Seguim el mateix procediment que en les declaracions dels representants polítics.
  3. Si es tracta de desinformació científica:
   1. Analitzem l’evidència científica publicada fins al moment i n’exposem tant el consens com les limitacions.
   2. Considerem consens científic l’opinió i/o posició d’una àmplia majoria de científics experts en el camp de referència en un moment donat. Per a establir-lo utilitzem: comunicats oficials publicats per organismes internacionals i centres de recerca independents. Al mateix nivell, es troben les metaanàlisis i les revisions sistemàtiques, treballs que recopilen els estudis publicats sobre un tema i estableixen una conclusió general. 
   3. Consultem fonts expertes rellevants en el seu camp de recerca per determinar la posició majoritària dins l’àmbit científic i les aproximacions que, tot i no tenir consens, aporten informació fonamentada. 
   4. Contextualitzem la informació amb altres dades, fets i fonts rellevants.
 4. Totes les verificacions compten, com a mínim amb dues (i si és possible, més) fonts d’informació, excepte en els casos en què només existeix una única font rellevant d’informació.
 5. Classifiquem la informació segons sigui verdadera, enganyosa, falsa o no comprovable.

Transparència de fonts

A Verificat ens comprometem a no utilitzar fonts anònimes. En cas de no disposar de suficient informació pública per desmentir una desinformació d’interès públic, escriurem un article destacant quina és l’evidència disponible i la que no es pot demostrar. El procediment per arribar al veredicte final s’exposa de manera clara per a garantir la seva transparència i fiabilitat mitjançant enllaços a les fonts originals, documents consultats o perfils públics dels experts.

 • Són investigadors rellevants en universitats o centres de recerca independents punters en la seva àrea d’expertesa.
 • Treballen en un organisme públic local, autonòmic, estatal o internacional encarregat de regular sobre el tema objecte de la verificació.
 • No tenen conflictes d’interès (no treballen en entitats privades que es lucren amb el seu objecte de recerca i els fons de finançament dels seus projectes són públics). Qualsevol fet que pugui esbiaixar la seva visió sobre el tema en qüestió queda explícitament assenyalada al text i la informació que aporta es complementa amb la d’altres experts o fonts documentals.

Neutralitat i independència editorial


Verificat és una entitat independent que treballa per tenir un enfocament neutral i imparcial a tots els temes que tractem i a totes les activitats que portem a terme. Totes les decisions sobre la selecció i verificació de la informació, així com sobre el procés de publicació de les verificacions a la pàgina web o a les xarxes socials de Verificat són responsabilitat exclusiva de l’equip editorial de l’organització, que segueix els preceptes explicitats a la nostra metodologia.

Pots consultar les nostres polítiques de neutralitat i independència editorial fent clic aquí

Rectificacions

Esperem que no passi mai, però si detectem qualsevol error a les nostres verificacions, rectificarem el més ràpid possible. El nostre compromís és ser transparents en totes les rectificacions.

I si vosaltres detecteu errors, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al correu , o a través de les nostres xarxes Facebook, Twitter, Instagram.

Ens comprometem a alertar i rectificar quan sigui necessari.

Consulta aquí la nostra política de correccions i totes les nostres rectificacions.